home | login

Organisatie

RESOC-SERR Waas & Dender geeft vorm aan het sociaal-economische overleg omtrent werkgelegenheid en streekontwikkeling en heeft als algemene doelstelling het sociaal-economisch streekbeleid te coördineren en te stimuleren, in overleg en afstemming met de sociale partners en de lokale besturen; zijnde de 17 gemeenten van regio Waas & Dender en de provincie Oost-Vlaanderen. RESOC-SERR Waas & Dender is actief op twee kerndomeinen namelijk werk en economie, maar heeft ook aandacht voor de aanpalende beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, onderwijs en vorming, … 

RESOC Waas & Dender is het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité van de regio Waas & Dender. Het brengt de lokale besturen en sociale partners samen om door overleg, visievorming en actieve samenwerking de sociaaleconomische streekontwikkeling te coördineren en te stimuleren. De thema’s die aan bod komen in RESOC Waas & Dender zijn regionale, bovenlokale en/of lokale beleidsaangelegenheden en dit vanuit een sociaaleconomische dimensie. 

SERR Waas & Dender  is de sociaaleconomische raad van de regio Waas & Dender. Het is een paritair samengesteld advies- en overlegorgaan. Via overleg geeft de SERR regionale stimulansen op vlak van tewerkstelling, opleiding, diversiteit, … Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan de duurzame tewerkstelling van kansengroepen.