home | login

Regionaal Overlegplatform (ROP) Leren en Werken Waas & Dender 

Conform het decreet ‘Leren en Werken’ van 28 juli 2008 werd het Regionaal Overlegplatform Leren en Werken Waas & Dender opgericht. Het overlegplatform heeft als doelstelling het realiseren van een verhoogde gekwalificeerde uitstroom van deeltijds lerende jongeren uit de regio Waas & Dender door hen een zinvolle voltijdse tijdsbesteding, het zogenaamde ‘voltijds engagement’, aan te bieden.

Hiertoe worden alle belangrijke partners en actoren uit het werkveld verzameld. Het ROP Waas & Dender is samengesteld uit: de coördinatoren van de centra leren en werken uit Dendermonde en Sint-Niklaas, de verantwoordelijke leertijd van SYNTRA Midden-Vlaanderen campus Sint-Niklaas, Syntra Vlaanderen, de promotoren van de voortrajecten, de brugprojecten en de persoonlijke ontwikkelingstrajecten, de CLB’s, sociale partners, VDAB en het RESOC-secretariaat. Ingebed in de werking van het ROP Waas & Dender zijn overlegtafels actief die voornamelijk beleidsvoorbereidend en –uitvoerend werk verrichten. 

De bevoegdheden van het overlegplatform zijn decretaal vastgelegd en bestaan uit: 

  • het bespreken van het regionale opleidings- en vormingsaanbod; 
  • het benutten en uitwisselen van deskundigheid en knowhow; 
  • het bespreken van de toeleiding, oriëntering en doorverwijzing van jongeren naar en binnen het stelsel van leren en werken; 
  • het uitwerken van initiatieven die bijdragen tot de realisatie van het voltijds engagement; 
  • het kwantitatief en kwalitatief afstemmen van vraag en aanbod inzake persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten en brugprojecten; 
  • het bespreken van algemene maatregelen om problematische afwezigheden te bestrijden. 

Jaarlijks wordt een voortgangsrapport voor de Vlaamse Regering opgesteld. Daarnaast kan het overlegplatform adviezen overmaken aan de Vlaamse overheid inzake regionale knelpunten. 

Klik hier  voor de samenstelling van het Regionaal Overlegplatform Leren en Werken Waas & Dender.