home | login

SERR Waas & Dender 

De Sociaal-Economische Raad van de Regio (SERR) Waas & Dender vormt het overleg- en adviesorgaan tussen werkgevers- en werknemersorganisaties van de regio Waas & Dender. De SERR is bipartiet samengesteld, met name uit 8 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties en 8 van de werkgeversorganisaties. De SERR-leden maken als dusdanig ook integraal deel uit van RESOC Waas & Dender. De SERR Waas & Dender adviseert het economische beleid en het werkgelegenheidsbeleid van de diverse overheden en is bevoegd voor het overleg over sociaaleconomische aangelegenheden met belang voor regio Waas & Dender. Hierbij gaat specifieke aandacht uit naar de zogenaamde kansengroepen. Via de EAD-werking (Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit) wordt hier specifiek op ingezet, door diversiteit op de werkvloer te promoten. 

SERR Waas & Dender behoort tot het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Oost-Vlaanderen. De ERSV's zijn door Vlaanderen erkende vzw’s, die binnen elke provincie de werking van de verschillende RESOC's en SERR's overkoepelen en ondersteunen. Ze staan in voor de logistieke ondersteuning en faciliteren de uitwisseling van informatie tussen andere ERSV's en de verschillende overheden.

Klik hier  voor de samenstelling van de plenaire vergadering en van het dagelijks bestuur van SERR Waas & Dender.