home | login

Streekpact

Een van de belangrijkste opdrachten van het RESOC is de opmaak van een streekpact voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Het streekpact vormt als het ware een beleidsdocument van het subregionale niveau en heeft tot doel, uitgaande van een grondige analyse, een lange termijn strategie voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio vast te leggen, die gedragen wordt door alle streekactoren.

Het streekpact vertrekt van de twee voornaamste beleidsdomeinen van het RESOC, nl. economie en tewerkstelling, met aandacht voor aanpalende beleidsdomeinen en aspecten van streekontwikkeling (onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke ordening, welzijn, …).
Het streekpact Waas & Dender omvat strategische doelstellingen en actiepunten m.b.t. de thema’s arbeidsmarkt, sociale economie, onderwijs en opleiding, ondernemingsweefsel, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, de Waaslandhaven, welzijn en zorg, wonen en huisvesting, milieu en natuur, toerisme en recreatie.
Het streekpact is een instrument om te komen tot engagementen voor samenwerking en uitvoering van strategische prioriteiten en initiatieven. Het is een engagementsverklaring (inspanningsverbintenis) van de verschillende partners.
Het streekpact werd ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de plenaire vergadering, de provincieraad van Oost-Vlaanderen en aan de gemeenteraden van de 17 gemeenten uit de regio Waas en Dender, waar het telkens gunstig geadviseerd werd.
Operationele doelstellingen en hefboomprojecten zullen via jaaractieplannen en meerjarenprogramma’s uitgevoerd worden. Om de opvolging en de rapportering van de voorgestelde acties en projecten te garanderen, wordt een monitoringsysteem/meetplan opgesteld.

Klik hier voor het Streekpact