home | login

Werkgroepen

Om de werking te concretiseren zijn binnen RESOC-SERR Waas & Dender meerdere commissies en/of werkgroepen actief rond bepaalde thema’s, zoals o.a.:

Resoc Commissie Kinderopvang brengt de bevoegde schepenen en ambtenaren driemaandelijks samen om knelpunten binnen de kinderopvang te detecteren en te remediëren. De Commissie kinderopvang vormt tevens een forum voor ervaringsuitwisseling, informatieverstrekking en kan ook op eigen initiatief adviezen overmaken aan de bevoegde overheid.
werkgroep

Regionale Commissie Loopbaan- en  Diversiteitsbeleid  staat ondermeer in voor de invulling en opvolging van het regionale EAD-beleid, het EAD-convenant, het formuleren van een voorbereidend advies over de diversiteitsplannen, … De regionale commissie diversiteit is samengesteld uit alle partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het diversiteitsbeleid.

Regionaal Overlegplatform (ROP) Leren en werken heeft als doelstelling het realiseren van een verhoogde gekwalificeerde uitstroom van deeltijds lerende jongeren uit de regio Waas & Dender door hen een zinvolle voltijdse tijdsbesteding, het zogenaamde ‘voltijds engagement’, aan te bieden.

Regionaal forum lokale werkgelegenheid is een overleg- en adviesorgaan waarin de lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) van de regio Waas & Dender, VDAB, de sociale partners, RVA en SLN vertegenwoordigd zijn. Met dit forum willen de partners het regionale tewerkstellingsbeleid uitstippelen en de uitbouw van de lokale diensteneconomie coördineren.